A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE 2017CE16BAT063
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE 2017CE16BAT063
[2017-09-08] ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE 2017CE16BAT063

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
2017CE16BAT063
Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

1. CELE I TEMATY

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych1 współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.
Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków to:

 • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
 • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
 • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
 • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej i podejmowaniu obecnych i przyszłych wyzwań dla UE, jej państw członkowskich, regionów i na poziomie lokalnym. Bardziej szczegółowo powinny one odnosić się do wkładu polityki spójności w:

 • pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym oraz poprawę jakości życia obywateli;
 • pomoc w realizacji najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich, do których oprócz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji;
 • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów;
 • pomoc regionom w czerpaniu korzyści z globalizacji przez znajdowanie nisz w światowej gospodarce;
 • wzmacnianie europejskiego projektu, jako że polityka spójności służy bezpośrednio obywatelom UE.

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY
Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE. Przykładami kwalifikujących się wnioskodawców są:

 • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
 • organizacje non-profit; o uniwersytety i instytucje edukacyjne; o ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
 • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające2

Osoby fizyczne, jak również podmioty ustanowione wyłącznie w celu realizacji projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków, nie są kwalifikującymi się wnioskodawcami.

Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Kryteria kwalifikowalności muszą być spełniane przez cały okres obowiązywania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, że brytyjscy wnioskodawcy będą się nadal kwalifikować, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie art. II.17 umowy o udzielenie dotacji.

3. KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE I KRYTERIA KWALIFIKACJI
Wnioskodawca (główny wnioskodawca i współwnioskodawcy) oraz podmioty powiązane muszą podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego3 (dotyczących odpowiednio wykluczenia i odrzucenia z postępowania).
Wnioskodawca (główny wnioskodawca i współwnioskodawcy) musi posiadać zdolności operacyjne oraz stabilne i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności w okresie realizacji projektu lub w roku, na który dotacja jest przyznana, oraz w celu uczestniczenia w finansowaniu projektu.

4. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Różne narzędzia i działania wchodzące w zakres projektów powinny być ze sobą połączone, charakteryzować się przejrzystą koncepcją i jasno określonymi wynikami do osiągnięcia. Powinny również wywierać znaczący wpływ, który można mierzyć za pomocą odpowiednich wskaźników. Powinny się cechować podejściem regionalnym.

5. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTU
Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków szacuje się na 4 000 000 EUR.
Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR. Maksymalna kwota dotacji nie może zostać przekroczona. Dotacja UE zostanie udzielona w formie zwrotu maksymalnie 80 % rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty z własnych zasobów.
Orientacyjny czas trwania działań powinien wynosić 12 miesięcy (od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.).

6. HARMONOGRAM I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Etapy Data i okres Termin składania wniosków 16 października 2017 r. Okres oceny (orientacyjnie) Listopad – grudzień 2017 r. Poinformowanie wnioskodawców (orientacyjnie) Styczeń 2018 r. Podpisanie umów o udzielenie dotacji (orientacyjnie) Luty 2018 r.

7. DALSZE INFORMACJE
Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków można znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców pod adresem http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
Wnioski muszą spełniać wymogi określone we wspomnianych wyżej wytycznych dla wnioskodawców.

 

 

 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u