A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Linki
Linki

INSTYTUCJE EUROPEJSKIE

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu

Rada Unii Europejskiej
http://www.consilium.europa.eu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
http://curia.europa.eu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://eesc.europa.eu/index_pl.asp


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.ombudsman.europa.eu

Komitet Regionów
http://www.cor.eu

Europejski Trybunał Obrachunkowy
http://eca.europa.eu

Europejski Bank Centralny
http://www.ecb.int

Europejski Bank Inwestycyjny
http://eib.europa.eu

Europejski Fundusz Inwestycyjny
http://www.eif.eu

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
http://publications.eu

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
http:/www.europarl.pl


MINISTERSTWA

Ministerstwo Budownictwa
www.mb.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
www.mgm.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
www.mon.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa
www.mst.gov.pl

Ministerstwo Sportu
www.msport.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
www.msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mzios.gov.plREGION

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
www.wielkopolska.mw.gov.pl

Serwis Regionalny Województwa Wielkopolskiego
www.wielkopolska-region.pl

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli
www.wielkopolska.eu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Innowacyjna Wielkopolska
www.innowacyjna-wielkopolska.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
www.powiat-ostrowski.pl

Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim
www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl


INNE

Fundusze Strukturalne - serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

Twoja Europa - informacje na temat praw i możliwości obywateli i przedsiebiorców w UE i na Wspólnym Rynku
http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm

Podróże po Europie - informacje dla podróżujących po 27 krajach należących do UE
http://europa.eu/abc/travel/index_pl.htm

PLOTEUS - informacje o kształceniu ustawicznym w Europie
http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp

ERASMUS +  unijny program edukacyjny dla uczelni, ich studentów i pracowników.
http://www.erasmus.org.pl/

EURES - publiczne służby zatrudnienia 31 krajów europejskich
http://ec.europa.eu/eures
http://www.eures.praca.gov.pl

Europejskie Centra Konsumenckie - obowiązujące przepisy i możliwości dochodzenia swoich praw konsumenckich
http://konsument.gov.pl

Enterprise Europe Network - pomoc dla przedsiębiorców w postaci informacji i porad na temat polityk unijnych oraz programów i możliwości finansowania
http://www.euroinfo.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Krajowy Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego na lata 2007-2013 -  jeden z podstawowych instrumentów, przy pomocy których UE wspiera rozwój europejskiej nauki i innowacyjności
http://www.kpk.gov.pl/kpk/index.html


Europejski Portal Mobilnych Naukowców - wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i 34 krajów biorących udział w 7 Programie Ramowym na rzecz badań naukowych
http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm

SOLVIT - bezpłatnie rozwiązywanie problemów obywateli związanych z niewłaściwym zastosowaniem prawa wspólnotowego dotyczącego rynku wewnętrznego przez organy administracji publicznej
http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_pl.htm
http://www.solvit.gov.pl

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (OPOCE)
http://publications.europa.eu/index_pl.htm

EU Bookshop - publikacje o UE
http://bookshop.europa.eu

Służba cywilna w instytucjach UE
http://ec.europa.eu/civil_service/index_pl.htm

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) - rekrutacja pracowników w instytucjach europejskich
http://europa.eu/epso/index_en.htm

Informacje o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez Unię Europejską w poszczególnych dziedzinach działalności
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

Informacje o przetargach ogłoszonych przez Komisję Europejską w poszczególnych dziedzinach działalności
http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm

Fundusze strukturalne - historia i zasady, według których są wydawane, a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
www.euro.ctiw.pl


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel 62 735 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europe-direct.ostrow@ctiw.pl
stat4u