A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna O nas
O nas

Głównym zadaniem Punktu Informacji Europejskiej  EUROPE DIRECT - Ostrów Wielkopolski jest zapewnienie, zarówno mieszkańcom obszarów miejskich jak i wiejskich, łatwego dostępu do informacji, porad, sugestii i pomocy w odpowiedzi na pytania dotyczące polityk Unii Europejskiej, jej programów czy inicjatyw, w szczególności w obszarach, które mają bezpośredni wpływ na ich życie codzienne. Niemniej ważnym zadaniem Punktu jest inicjowanie i wspieranie lokalnych i regionalnych debat na temat Unii Europejskiej oraz sfer, w których jest ona aktywna. Ponadto Punkt prowadzi działania, w sposób dostosowany do lokalnych potrzeb, informując każdego zainteresowanego, o obszarze objętym działalnością instytucji europejskich, zarówno na poziomie lokalnym, narodowym jak i europejskim. Podnoszenie świadomości mieszkańców regionu w zakresie dziedzin objętych aktywnością Unii Europejskiej odbywa się także poprzez rozpowszechnianie publikacji, informacji oraz dokumentacji szczególnie w siedzibie Punktu, jak również ich dystrybucję na terenie całej Wielkopolski Południowej, szczególnie w instytucjach publicznych (szkoły, biblioteki itp.) oraz poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń.

Jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przed Punktem jest zapewnienie instytucjom Unii Europejskiej informacji zwrotnej, w postaci pytań, opinii, sugestii formułowanych przez mieszkańców regionu oraz propagowanie wśród nich korzystania z Centrum Kontaktowego EUROPE DIRECT , działającego we wszystkich państwach Unii Europejskiej, pod takim samym, bezpłatnym numerem telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11.

Oczekiwanym rezultatem tych wszystkich działań ma być lepsze wykorzystanie przez mieszkańców naszego województwa możliwości płynących z członkostwa w Unii Europejskiej.

Cele Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Ostrów Wielkopolski zmierzają do tego, aby wszyscy obywatele, zarówno z obszarów wiejskich, jak i miejskich, mieli łatwy dostęp do informacji na temat wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na ich życie codzienne.

Działaniami Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Ostrów Wielkopolski odnoszącymi się do priorytetów Komisji Europejskiej w dziedzinie komunikowania są m.in.:

  • regionalna, społeczna kampania informacyjna na temat socjalnego wymiaru Karty praw podstawowych - odnosząca się do celów Komisji związanych z Traktatem Lizbońskim - z koniecznymi usprawnieniami procesu stanowienia prawa i podniesienie skuteczności prowadzonej polityki, zwłaszcza w odniesieniu do roli UE na arenie międzynarodowej i w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa;
  • regionalna, społeczna kampania informacyjna na temat wszystkich aspektów wydatków i dochodów Unii Europejskiej;
  • regionalna, społeczna kampania informacyjna dotycząca rozwoju gospodarczego Polski oraz Unii Europejskiej uwzględniająca Europejski Rok Innowacyjności i Kreatywności (pomoc w organizacji w regionie);
  • regionalna, społeczna kampania informacyjna dotycząca zmian w zakresie energii oraz zmian klimatycznych, w oparciu o wyniki z lat 2007 - 2008;
  • regionalna, społeczna kampania informacyjna dotycząca obchodów "Dnia Europy"  - święta Unii Europejskiej, upamiętniającego rocznicę Deklaracji Schumana - pomoc w organizacji.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel 62 735 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europe-direct.ostrow@ctiw.pl
stat4u